07 maart 2019 Salarisadministratie

Begin 2019 is het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel zijn de plannen uit het regeerakkoord van 2017 uitgewerkt, om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2020.

In de WAB zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, het werken met flexwerkers en de financiering van de Werkloosheidswet (WW) vastgelegd. Hiermee streeft het kabinet naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

1. Hervorming premieheffing WW

Werkgevers betalen voor werknemers met een flexibel contract een hogere WW-premie dan voor werknemers met een vast contract. Deze maatregel moet het aanbieden van vaste en langdurige contracten aantrekkelijker maken. Één hoge en één lage WW-premie vervangen de huidige 72 sectorpremies en de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

2. Dezelfde rechten voor payrollers

Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als collega’s die rechtstreeks in dienst zijn bij hun opdrachtgever. Alleen voor het pensioen mogen afwijkende afspraken blijven bestaan.

3. Meer zekerheid voor oproepkrachten

Er komen strengere regels voor de beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.

4. Wijzigingen transitievergoeding

Werknemers krijgen volgens het wetsvoorstel vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ze hoeven hiervoor niet langer minimaal twee jaar in dienst te zijn. De werkgever moet de transitievergoeding bovendien berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, zonder dit af te ronden op halve jaren. De hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest, wordt afgeschaft. Dat betekent dat werkgevers bij ontslag een lagere vergoeding hoeven te verstrekken aan de persoon die vertrekt.

5. Verlenging ketenbepaling

Werknemers krijgen na drie jaar recht op een vast contract, in plaats van de huidige twee jaar. De tussenperiode die de ketenbepaling onderbreekt, blijft zes maanden en één dag. Als een werknemer dus drie jaar voor één werkgever werkt, waarbij de periode tussen twee tijdelijke contracten zes maanden of minder is, gaat het tijdelijke contract automatisch over in een vast contract. Deze periode kan in de cao worden verkort tot drie maanden en één dag als dit voor de aard van het werk nodig is.

6. Extra reden voor ontslag

Er komt in de WAB een nieuwe ontslaggrond bij: de i-grond. Een werkgever kan hierdoor verschillende ontslagredenen met elkaar combineren voor een ontbindingsverzoek bij de rechter. Dat maakt het makkelijker om iemand te ontslaan. Wanneer de i-grond wordt toegepast, kan de werknemer wel aanspraak maken op een hogere transitievergoeding.

delen:
loading