24 september 2018 Salarisadministratie

Het gaat goed met de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën. Het kabinet wil deze gunstige tijden benutten om Nederland nog sterker te maken, voor ons allemaal, voor nu en in de toekomst. Daarop is de Miljoenennota voor 2019 gebaseerd die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Maar wat houdt dat precies in voor werkgevers en werknemers? We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Belastingtarieven 2019

Het kabinet wil graag dat zoveel mogelijk Nederlanders het in hun portemonnee gaan merken dat het goed gaat met Nederland. Om die reden wordt de belasting op inkomen uit werk vanaf 1 januari 2019 verlaagd zodat mensen netto meer overhouden.

De grenzen tussen de schijven blijven gelijk, maar de heffingspercentages worden aangepast. Zo wordt het percentage in schijf 1 met 0,1% verhoogd naar 36,65%. De percentages in schijf 2 en 3 worden verlaagd van 40,85% naar 38,10% en het percentage in schijf 4 wordt verlaagd met 0,2% naar 51,75%. Hiermee zijn de eerste stappen voor de overgang van vier naar twee schijven voor 2021 alvast gezet.

Schijf Jaarinkomen in € % 2018 % 2019
1 0 t/m 20.142 36,55 36,65
2 20.143 t/m 33.994 40,85 38,10
3 33.995 t/m 68.507 40,85 38,10
4 68.508 of meer 51,95 51,75

Aangepast btw-tarief

Om de kosten van de lagere belastingtarieven te kunnen opvangen wordt het lage btw tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit betekent dat onder andere etenswaren, non-alcoholische dranken en geneesmiddelen duurder worden.

Bijtelling

Auto van de zaak
Per 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde van meer dan €50.000. De 4% bijtelling geldt dan alleen nog maar voor auto’s met een cataloguswaarde van minder dan €50.000. Dus in het geval van een auto van €80.000 wordt er 4% bijtelling berekend over €50.000 en 22% over het bedrag dat boven de €50.000 uit komt, in dit geval €30.000.

Fiets van de zaak
Het kabinet hoopt door het invoeren van een bijtelling van 7% het gebruik van de (elektrische) leasefiets te bevorderen. De nieuwe regels moeten ingaan op 1 januari 2020 en het makkelijker maken om een fiets van de werkgever ook privé te gebruiken. Door de forfaitaire bijtelling, waarbij de leasefiets naast de auto van de zaak gebruikt mag worden, kan het aantrekkelijker worden voor werknemers om een aantal dagen in de week op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

Geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners wordt in 2 stappen uitgebreid met als doel om de band tussen partner en kind te versterken en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarom krijgen partners per 1 januari 2019 na de bevalling maximaal 5 dagen betaald geboorteverlof.

Per 1 juli 2020 krijgen partners aanvullend geboorteverlof voor maximaal 5 x de wekelijkse arbeidsduur – met recht op een uitkering van UWV van maximaal 70% van het dagloon.

Verkorting 30%-regeling

Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling zonder overgangsrecht verkort van acht jaar naar vijf jaar. Dat geldt ook voor de lopende gevallen. Alleen voor de vergoeding van internationale schoolgelden geldt voor schooljaar 2018/2019 een overgangsrecht.

Compensatie transitievergoeding

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet waarin de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid is geregeld. Werkgevers kunnen hierdoor waarschijnlijk per 1 april 2020 compensatie aanvragen. Voor werkgevers is er ook een mogelijkheid om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor compensatie. Dit geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na twee jaar ziekte.

Wet arbeidsmarkt in balans

Dit najaar stuurt het kabinet een voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer. De wet heeft een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020 en moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken werknemers een vast contract aan te bieden. Hiermee wordt beoogd de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid en de bijhorende kostenverschillen te verkleinen. In de wet zijn onder andere wijzigingen in sectorpremie, ontslagrecht, transitievergoeding en financiering van de werkloosheidswet (WW) opgenomen.

Nieuwe loonbelastingtabellen

Vanaf 2019 wordt er onderscheid gemaakt in loonheffingskorting tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland namelijk geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel van de loonheffingskorting wanneer ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Inwoners zijn werknemers die wonen in een lidstaat van de Europese Unie, een EER-land (IJsland, Noorwegen of Liechtenstein), Zwitserland of één van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius of Saba).

Om het onderscheid in deze groepen te kunnen berekenen komen er vanaf 2019 nieuwe loonbelastingtabellen bij. Werkgevers moeten vanaf dat moment dus weten van welk land werknemers inwoner zijn om de juiste loonbelastingtabel te kunnen toepassen.

Meer informatie?

Heb je behoefte aan meer informatie over de wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag, neem dan contact met ons op of boek het eindejaarseminar voor je hele afdeling.

Neem contact op
delen:
loading