28 februari 2019 Salarisadministratie

Sinds 2018 gelden aangepaste regels rond meer- en overwerk, vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Zo is onder meer bepaald dat werknemers ook voor gewerkte extra uren het minimumloon moeten ontvangen. Daarnaast moet een werkgever ten minste 8 procent vakantiebijslag over het gehele loon betalen.

Voorheen waren werkgevers niet verplicht om werknemers minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen over de uren die zij boven het overeengekomen aantal arbeidsuren verrichtten. Sinds de wijziging in de WML, van kracht sinds 1 januari 2018, moeten werkgevers hun werknemers dus zo belonen dat zij over alle uren die zij werken, gemiddeld minstens het wettelijk minimumloon ontvangen.

De extra uren moeten uiterlijk aan de werknemer worden betaald in de betalingstermijn die volgt op de termijn waarin ze zijn gemaakt. Ook nieuw is dat sinds de wijziging in de WML ook vakantiebijslag is verschuldigd over meerwerk. Voorheen kregen werknemers over verdiensten uit extra uren namelijk géén vakantiebijslag.rk

Meerwerk
Dit zijn de uren die een parttimer extra werkt, waarbij de parttimer de voor de organisatie geldende fulltime arbeidsduur per week niet overschrijdt.

Overwerk
Dit zijn de uren die een parttimer of fulltimer extra werkt, waarbij wel sprake is van overschrijding van de fulltime arbeidsduur per week van de onderneming.

Tijd voor tijd

Sommige ondernemingen compenseren meerwerk van werknemers in tijd: zij mogen het extra aantal gewerkte uren dan op een ander moment opnemen als vrije uren. In dat geval is zo’n onderneming verplicht om nauwkeurig bij te houden wanneer extra uren zijn gemaakt en wanneer de compensatie heeft plaatsgevonden. Een (gedeeltelijke) compensatie in betaalde vrije tijd is alleen toegestaan als dat is afgesproken vóórdat de werknemer de overuren maakte.

Afspraak in de cao
Vanaf 2019 moet zo’n ‘tijd-voor-tijd’-afspraak in de cao zijn opgenomen, en in het geval van uitzendkrachten in de cao van de inlener. Valt een onderneming niet onder een cao of staan er in de cao geen afspraken over compensatie van meerwerk in tijd? Dan moet de werkgever extra uren altijd uitbetalen.

Compensatie extra uren
De compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet uiterlijk vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar plaatsvinden. Anders moet het meerwerk alsnog worden uitbetaald. Bij uitdiensttreding van een werknemer moet de werkgever nog niet gecompenseerd meerwerk als onderdeel van de eindafrekening uitbetalen.

Cafetariaregelingen

De nieuwe regels binnen de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag hebben ook gevolgen voor de cafetariaregeling: een regeling waarbij werknemers een deel van hun brutoloon kunnen ruilen voor onbelast loon. Doordat extra uren tegenwoordig onder de WML vallen, zijn deze niet langer zonder meer voor zo’n bruto-netto-ruil inzetbaar.

Wanneer wel 
Als de werknemer met zijn overuren meer verdient dan het minimumloon, is het bovenmatige deel inzetbaar voor de cafetariaregeling.

Wanneer niet?
Als de werknemer voor de uitruil gemiddeld minder dan het voor hem geldende minimumloon krijgt uitbetaald, kan hij zijn overuren niet inzetten voor zo’n uitruil. Ook niet als dat volgens de cao wel is toegestaan.

Voorkom boetes

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of ondernemingen de regels uit de WML volgen. Is dat niet het geval, dan kan dat hoge bestuurlijke boetes tot gevolg hebben. Om de controletaak uit te voeren, kan inspectie SZW onder andere urenregistraties en loonstroken vorderen. Als deze gegevens niet (tijdig) worden aangeleverd, kan ook dat een flinke boete opleveren. Zorg dus dat je dergelijke documentatie binnen handbereik hebt.

delen:
loading