Jeugdwet: 2018 is het jaar van de waarheid!

Gemeenten en zorgaanbieders hebben aangegeven dat de administratieve lasten in de jeugdzorg en WMO te hoog zijn en moeten worden teruggebracht. Om de zorg te verbeteren en te zorgen dat deze goed betaalbaar blijft, heeft het i-Sociaal Domein standaarden en voorzieningen ontwikkeld. De Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat de standaarden voor ruim 80% consistent worden toegepast. Echter ervaren veel aanbieders en gemeenten de jeugdhulp als een administratieve hoge last.

Uit een enquête van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) blijkt namelijk dat de wachtlijsten langer worden en dat er door nadruk op administratieve- en verantwoordingsprocessen minder ruimte is voor innovatie en kwaliteitsborging. Dit staat lijnrecht tegenover het uitgangspunt van de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente. Het doel was namelijk om tot snellere, meer samenhangende en gepaste zorg te komen voor kinderen en jongeren. Hoe ziet dit proces er gaandeweg 2017 uit en wat gaat er veranderen in 2018?

Uitfasering Jeugd DBC’s

Vanaf 2018 kopen gemeenten de jeugdhulp niet meer in met de DBC-systematiek. In 2018 heeft de gemeente de keus om volgens drie uitvoeringsvarianten te financieren. De mogelijkheden bestaan uit de volgende varianten:

 • Inspanningsgericht
 • Outputgericht
 • Taakgericht

Meer informatie over deze uitvoeringsvarianten is te vinden via de ‘Handreiking uitvoeringsvarianten iWMO en iJW’ gepubliceerd door de VNG. De gemeente heeft beleidsvrijheid om te kiezen uit één van deze varianten. Invoer van deze varianten zou moeten leiden tot een betere gestandaardiseerde inkoopsystematiek, waardoor de administratieve lasten verminderd worden. De praktijk moet uitwijzen of dit inderdaad leidt tot een betere samenwerking tussen gemeente en aanbieder. De effecten zullen pas in een later stadium zichtbaar zijn, daar het proces van contract tot controle een jaarcyclus doorloopt. De daadwerkelijke effecten worden dus pas in de loop van 2018 zichtbaar.

Hoe bereid ik me als zorgaanbieder voor?

Gemeenten maken in 2017 inkoopafspraken voor jeugd-ggz-aanbieders en volgen hierbij de landelijke inkoop. De volgende afspraken moeten uiterlijk vóór 1 oktober 2017 zijn gemaakt:

 • De uitvoeringsvariant en de daaruit vloeiende afspraken over proces en berichten verkeer;
 • De te factureren producten, eenheid of tarieven en de frequentie.

Zorginstituut Nederland hanteert globaal de volgende planning voor gemeenten en zorgaanbieders.

Het is als organisatie zaak om hier zelf actief in te sturen. Deels om zelf in control te blijven over het huidige proces, maar ook om tijdig te kunnen reageren en bijsturen over de inrichting van 2018.

Checklist

Voor de overgang naar de nieuwe bekostiging is de volgende checklist beschikbaar voor aanbieders. Deze punten komen deels uit informatie verschaft door de VNG en GGZ Nederland.

 • Is de organisatie voorbereid op het ‘hard’ sluiten van de DBC’s per 31-12-2017?
 • Welke uitvoeringsvarianten gebruiken de gecontracteerde gemeenten?
 • Richt, naast nieuwe contract- en procesafspraken, ook afspraken in over de overgang van DBC naar een uitvoeringsvariant.
 • Is de softwareleverancier op de hoogte van de veranderingen per 31-12-2017?
 • Wat zijn de afspraken rond toewijzingen (aantal/eenheid/periode)?
 • Wat zijn de definities van declarabele tijd?
 • Wat wordt de aanpassing in administratieve processen en systemen?
 • Wat voor gevolgen heeft de uitvoeringsvariant voor de facturatie?
 • Welke aanpassingen vinden plaats in het berichtenverkeer?
 • Op welke manier vindt de productieverantwoording plaats?
 • Op welke manier past de organisatie de interne sturingsinformatie aan?

Ons advies

Er zijn genoeg punten om over na te denken bij de komst van de nieuwe uitvoeringsvarianten. Ga daarom tijdig het gesprek aan met de gemeente om duidelijke afspraken te maken over dit proces. Daarnaast is het aan te raden de interne organisatie voor te bereiden op de komende veranderingen. Hopelijk leidt 2018 dan tot een verminderde administratieve druk en een betere samenwerking tussen zorgaanbieder en gemeente.

Meer informatie is terug te vinden op de site van de VNG of i-Sociaal Domein.

Erik van Riet
Consultant Zorgadministratie